Služby

Geometrický plán

Rozdelenie pozemkov, určovanie hraníc pozemkov, prevod z E-KN do C-KN.

Digitálna mapa

Vytvorenie podkladov na zápis do digitálnej mapy Hlavného mesta SR Bratislavi.


Adresný bod

Zameranie a určenie adresného bodu stavby.


Inžinierské siete

Zákresy a vytýčenia inžinierských sieti pred začatím výkopových prác. Určenie miest napojení na inžinierské siete.


Predrealizačné zameranie

Zameranie skutkového stavu terénu pre projekt a prípravné práce.


Porealizačné zameranie

Zameranie stavieb ku kolaudácií.


Vytýčenie stavby

Vytýčenie stavby podľa projektovej dokumentácie.